Menu

Algemene Voorwaarden – The Hague Boat (THB)

Artikel 1 – Algemeen

1. The Hague Boat (THB) verzorgt rondvaarten in de Haagse grachten en omstreken.


2. Wij behouden ons het recht om vaarroutes, op en afstap locaties te wijzigen wanneer weersomstandigheden, stremmingen, ondieptes of andere gegronde reden e.d. dit vereisen. We zullen passagiers, voor zover mogelijk, tijdig op de hoogte brengen.


3. De schipper is te allen tijde de baas. Veiligheid staat voorop.


4. Bij het reserveren van een plaatsbewijs of het huren van een boot accepteert u de algemene voorwaarden van THB.

FAQ The Hague Boat
Algemene Voorwaarden The Hague Boat
Artikel 2 – Rondvaarten

1. Rondvaarten zijn regulieren vaarten waarvoor een reservering is te boeken per persoon of per groep. Reserveren van losse kaartjes kan alleen via de website. Via de ticketshop kan je het maximaal van 28 zitplaatsen kopen.


2. Onze rondvaarten in de Haagse grachten vinden plaats in een open boot, tegen eventuele regen zijn er poncho’s aanwezig op de boot. Voor de kou; fleece dekens.

3. Passagiers (inclusief groepen) voor een rondvaart zijn 10 minuten voor vertrek aanwezig op het vertrekpunt dat met uw (groeps)reservering is afgesproken.


4. Het is toegestaan een kleine hond mee te nemen tijden de rondvaart. De hond mag niet op een kussen plaats nemen.

5. Op een prive boot is het toegestaan te roken aan boord. Met respect voor andere gasten.


6. Passagiers dienen er rekening mee te houden dat men van de kade aan boord stapt en via een trapje de boot in. Helaas is de boot niet rolstoeltoegankelijk.

7. Aan boord bevindt zich geen toilet. Bij de opstapplaats zijn wel toiletten aanwezig.

Artikel 3 – Boot huur

1. De minimale huur voor een rondvaart is anderhalf uur. De boot huur en eventuele catering moet binnen 7 dagen voor aanvang vaardag betaald zijn, door overschrijving op onze bankrekening. Alleen met instemming van THB kan hiervan worden afgeweken.


2. U huurt een boot van THB altijd inclusief de bemanning (schipper en host ).


3. Het reserveren van de hele boot kan alleen via email of contactformulier.


4. Het is niet toegestaan de gehuurde boot door te verhuren aan een derde partij.

Varen in Den Haag
Algemene Voorwaarden The Hague Boat
Artikel 4 – Wachttijden en vertragingen

1. Bij reguliere vaarten zijn er geen wachttijden. Indien u een kaartje hebt gekocht en te laat aanwezig bent, op de opstapplaats, dan heeft u geen recht op restitutie van het kaartje. De boot zal niet op u wachten.


2. Bij boothuur van een groep wacht de schipper maximaal 10 minuten. Na deze tijd wordt de groep als niet gekomen beschouwd en heeft u geen recht op restitutie van de bindende factuur van de boothuur en eventueel bestelde catering. 


3. Bij te laat komen van de groep zal de schipper bepalen of het om een annulering gaat of dat er alsnog gevaren kan worden. Wachttijd is altijd vaartijd. We kunnen wachttijd aan het einde van de vaartocht niet meer inhalen.

canal cruise The Hague
Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Als ontbindende voorwaarde voor alle vaartochten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater) waardoor de vaartocht wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt in eerste instantie ter beoordeling van de schipper.

2. Bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door alcohol gebruik, heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen. Personen die al onder invloed van alcohol/drugs zijn bij aanvang van de tocht, wordt toegang tot de boot ontzegd. De betalingsplicht van de klant blijft dan wel bestaan.

3. Alcohol onder de 18 jaar is verboden. THB behoudt het recht om naar een identiteitsbewijs te vragen.

4. Passagiers dienen alle aanwijzingen van THB of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot de boot, steiger kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door THB noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met capaciteit, veiligheid, openbare orde het dreigende ontstaan van schade of hinder.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid The Hague Boat

1. THB is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de passagier. De passagier neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.


2. THB is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van passagier ontstaan bij het betreden van een afvaart steiger of de rondvaartboot. De passagier betreedt een afvaart steiger en/of de rondvaartboot geheel op eigen risico.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid passagier

1.De passagier is aansprakelijk voor, door passagier of zijn bagage, veroorzaakte schade aan eigendommen van THB of derden.

 2. Alle door THB georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico plaats.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid algemeen

1. THB is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door varen. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart.


2. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders. Onder de 4 jaar zitten op schoot. Op verzoek kan er voor een zwemvest gezorgd worden.

3. Als THB door overmacht de rondvaart niet kan uitvoeren zoals besproken bij het reserveren dan is zij niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.

Artikel 9 – Betaling en Annulering

1. Bij een groepsboeking; bij akkoord op onze offerte ontvangt u van ons een bevestiging van de reservering en binnen twee dagen de factuur. De factuur dient binnen 7 dagen voor de vaartocht betaald te zijn.

2. De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging alleen schriftelijk annuleren.

3. Bij een groepsboeking: annulering binnen 7 dagen voor de vaardag bent u 50% van de totale kosten verschuldigd. Indien u binnen 3 dagen voor de vaardag wilt annuleren bent u de volledige prijs verschuldigd.

4. Voor de catering kunt u altijd binnen 3 dagen een wijziging doorgeven in het aantal personen. In verband met de inkoop zijn we binnen de 3 dagen voor de vaardag  genoodzaakt de bijbehorende kosten door te berekenen.

5. Bij extreem weersomstandigheden zullen we in overleg, zonder bijkomende kosten. In het geval van annuleren, ontvangt u het geld retour op u rekening.

Artikel 10 – Slotbepalingen

1. Passagiers worden geacht de aanwijzingen van de bemanning op kade, steiger en boot op te volgen.


2. Het dragen van naaldhakken wordt sterk afgeraden; voor veiligheid en beschadigingen.

3.Verder wordt van u verwacht dat u zorgvuldig met uw omgeving omgaat en geen afval overboord gooit. Alle zelf meegenomen consumpties en het bijbehorende afval dient u zelf na afloop van de tocht van boord mee te nemen.


4. Kennelijke fouten en vergissingen in de door THB gepubliceerde en/of verstrekte informatie, binden THB niet. Het Nederlandse consumenten recht is op deze algemene voorwaarden van toepassing. Geschillen moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument c.q. Passagier.

Artikel 11 – Klachten

1.Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij THB, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan THB.

2.Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij THB.

Algemene Voorwaarden The Hague Boat
Back to Top